Pavel Valdman v Audioteku

Záznam z workshopu firmy Audiotek Megastore (www.audiotek.cz)